· 

سیمنار در مورد فواید و ارزش تطبیق قانون در آلمان این سیمنار مشورتی به طور انلاین از طرف انجمن بین المللی بانوان مهاجر با گردانندگی بنفشه رحمانی و داوری و اشتراک