· 

انجمن بین المللی بانوان مهاجر امروز در Café connect که یکی از برنامه های موفق برای ادغام بهتر مهاجرین در آلمان است با تعداد از زنان فعال آلمانی ملاقات و تبادل ا