· 

انجمن بین المللی بانوان مهاجر اینبار در کافه ی آشنا برنامه های ویژه و اختصاصی به مناسبت روز جهانی زن تهیه نموده بود .