· 

نخستین گام برای تغییر و اتحاد انجمن بین المللی بانوان مهاجر و گروه و کورس موسیقی همنوا برای تطبیق اهداف مشترک موافقتنامه امضا نموده و فعالیت های مشترک خویش را