· 

House of Resources Rhein Main اشتراک در هفته فرهنگی

بانوان و اعضای تیم فرهنگی انجمن بین المللی بانوان مهاجر در هفته فرهنگی که از

 طرف   House of Resources Rhein Main 

به تاریخ ۶ نوامبر سال ۲۰۱۸ در شهر فرانکفورت - جرمنی برگزار شده بود اشتراک نمودند.

 

در این برنامه بزرگ میان فرهنگی همه انجمن های رسمی و فعال در آلمان حضور داشتند و پروژه ها و فعالیت های شان را به نمایش گذاشتند و هر یک سازمان نمونه ی از فعالیت های شان را به اشتراک کننده ها معرفی میکردند در این میان کافه ی آشنا یکی از بهترین برنامه های است که توسط این نهاد حمایت میگردد و مورد استقبال گرم اشتراک کننده ها و اعضای این سازمان قرار گرفت.