· 

جشن نوروز انجمن بین المللی بانوان مهاجر در برنامه کافه ی آشنا جشن نوروز را با گروپ از مهاجرین افغان و دیگر کشور ها تجلیل نمود